Autostrada kluczowych kompetencji

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Kryteria rekrutacji do projektu: Autostrada kluczowych kompetencji

Skróty zastosowane we wniosku: SP-szkoła podstawowa, gim-gimnazjum, SPP-Szkoła Podstawowa w Proszowicach, SPO-Szkoła Podstawowa w

Ostrowie, SPZ- Szkoła Podstawowa w Żębocinie, SPK-Szkoła Podstawowa w Klimontowie, GimK-Gimnazjum w Klimontowie, GiMP-Gmina i miasto

Proszowice, dziewczynki/kobiety-K, chłopcy/mężczyźni-M

KRYTERIA DOSTEPU

 

a)uczeń/uczennica jednej ze szkół: SPP, SPO, SPZ, SPK, GimK

 1. b) nauczyciel/nauczycielka jednej ze szkół: SPP, SPO, SPZ, SPK, GimK

 

KRYTERIA SELEKCJI:

 1. a) Mali naukowcy: uczeń klas I-III SP-kryterium dostępu, niepełnosprawność (orzeczenie)-4 pkt, opis uzdolnień z edukacją mat-przyr. na świadectwie -1pkt, opinia wychowawcy oddziału przedszkolnego w przypadku dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I SP-1 pkt, oświadczenie rodzica o trudnej sytuacji bytowej rodziny-1 pkt, opinia ppp potwierdzająca szczególne uzdolnienia-1 pkt. liczba osób/miejsc 136 K i M w tym SPP-92, SPO-16 SPZ-14,SPK-14

 

 1. b) Zajęcia wyrównawcze dla najmłodszych: uczeń klas I-III SP-kryterium dostępu, niepełnosprawność (orzeczenie)-4 pkt, opis problemu z edukacją matprzyr. na świadectwie lub opinia wychowawcy oddziału przedszkolnego dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I SP -1 pkt, opinia zespołu ds.pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1 pkt, oświadczenie rodzica o trudnej sytuacji bytowej rodziny-1 pkt, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej potwierdzająca trudności w nauce-1 pkt. liczba osób/miejsc 136 K i M w tym SPP-92, SPO-16 SPZ-14 SPK-14

 

 1. c) Mały programista: uczeń klas I-III SP-kryterium dostępu, niepełnosprawność (orzeczenie)-4pkt, opis uzdolnień komputerowych na świadectwie lub diagnozie 6-latka -1 pkt, opinia zppp-1 pkt, oświadczenie rodzica o trudnej sytuacji bytowej rodziny-1 pkt, opinia nauczyciela zajęć komputerowych (wychowawcy przedszkola) potwierdzająca predyspozycje do programowania -1 pkt.liczba osób/miejsc 131 K i M w tym SPP-92, SPO-16 SPZ-14 SPK-9

 

 1. d) Zajęcia wyrównawcze dla starszych: uczeń klas IV-VI SP lub gimnazjum-kryterium dostępu, niepełnosprawność (orzeczenie)-4pkt, opis problemu z edukacją mat-przyr. na świadectwie klasy 3SP -1 pkt, średnia oceń z matematyki i przyrody od 1 do 1,99 - 3pkt, od 2 do 2,99 -2pkt, od 3 do 4-1pkt, opinia zppp-1pkt, oświadczenie rodzica o trudnej sytuacji bytowej rodziny-1pkt, płeć M- 1 pkt. liczba osób/miejsc 169 K i M w tym SPP-84, SPO-24 SPZ-14 SPK-23 GimK-24

 

 1. e) Koło matematyczno-przyrodnicze: uczeń klas IV-VI SP lub gimnazjum-kryterium dostępu, niepełnosprawność (orzeczenie)-4pkt, opis uzdolnień z edukacji mat-przyr. na świadectwie klasy 3SP -1pkt, średnia oceń z matematyki i przyrody od 3 do 3,99-1pkt, od 4 do 4,99-2pkt, od 5 do 6-3pkt, opinia zppp-1pkt, oświadczenie rodzica o trudnej sytuacji bytowej rodziny-1pkt, płeć K- 1pkt. liczba osób/miejsc 142 K i M w tym SPP-84, SPO-16 SPZ-14 SPK-16 GimK-12

 

 1. f) Starszy programista: uczeń klas IV-VI SP lub gimnazjum-kryterium dostępu, niepełnosprawność (orzeczenie)-4pkt, opis uzdolnień z edukacji matematycznej i komputerowej na świadectwie klasy 3 -1pkt, średnia oceń z matematyki i informatyki od 3 do 3,99-1pkt, od 4 do 4,99-2pkt, od 5 do 6 - 3pkt, opinia zppp-1pkt, oświadczenie rodzica o trudnej sytuacji bytowej rodziny-1pkt, płeć K- 1pkt. liczba osób/miejsc 70 K i M w tym SPP-30, SPO-16, SPZ-9 SPK-9 GimK-6

 

 1. g) Mój komputer: uczeń klas I-III SP-kryterium dostępu, niepełnosprawność (orzeczenie)-4pkt, oświadczenie rodzica o trudnej sytuacji bytowej rodziny-1pkt, opinia nauczyciela zajęć komputerowych (wychowawcy przedszkola) kierująca na zajęcia -1pkt. liczba osób/miejsc 138 K i M w tym SPP-92, SPO-16 SPZ-14 SPK-16

 

 1. h) Nauka z komputerem: uczeń klas IV-VI SP lub gimnazjum-kryterium dostępu, niepełnosprawność (orzeczenie)-4pkt, opinia wychowawcy lub pedagoga zalecająca udział w zajęciach-1pkt, skierowanie od nauczyciela informatyki (zajęć komputerowych)- 1pkt, oświadczenie rodzica o trudnej sytuacji bytowej rodziny-1pkt. liczba osób/miejsc 195 K i M w tym SPP-100, SPO-25 SPZ-25 SPK-25 GimK-20

 

 1. i) Zielona szkoła: w zajęciach wezmą udział: w pierwszej kolejności uczniowie z zadań b i f potem a i e i pozostali o co najmniej 60% obecności na zajęciach. liczba osób/miejsc 475 K i M w tym SPP-284, SPO-45 SPZ-45 SPK-65 GimK-36

 

 1. k) doskonalenie nauczycieli: warsztaty z programowania –nauczyciel (ka) informatyki i klas I-III. 20 nauczycieli w tym SPP-10 SPO-3 SPZ-3 SPK-3, GimK-1, warsztaty TiK- 40 nauczycieli w tym SPP-20 SPO-5 SPZ-5 SPK-5 GimK-5 , metoda eksperymentu- nauczyciel (ka) przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. 20 nauczycieli w tym SPP-11 SPO-3 SPZ-2 SPK-2 GimK-2. niepełnosprawność-5pkt, nauczyciel stażysta-4, kontraktowy-3, mianowany-2, dyplomowany-1pkt

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc utworzona będzie lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie dorekrutowywani będą chętni według kolejności na liście rezerwowej.

Uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia o ile spełnia kryteria rekrutacji . Okres udziału w projekcie może zawierać się w okresie od 01.09.2017r do 30.06.2019 r. z tym że uczeń klasy 3 SP oraz klasy 6 SP na koniec roku szk. 2017/18 pozostaje beneficjentem projektu i może aplikować do udziału w kolejnych zajęciach w klasach starszych lub gimnazjum w roku szkolnym 2018/19 o ile spełni kryteria do udziału w danym zadaniu, w przeciwnym wypadku kończy udział w projekcie.